بازیکنانی که قصد جدا شدن از تیم را دارند با مراجعه به مدیریت باشگاه رضایت نامه خود را دریافت کنند

x

Theme Settings